Klachtenreglementen

• U mag ervan uitgaan dat elke fysiotherapeut z’n vak zo goed mogelijk uitoefent.
Heeft u toch klachten over de behandeling of de manier waarop uw fysiotherapeut met u omgaat dan is het goed om dat kenbaar te maken. Voor uzelf, voor andere patiënten en voor de kwaliteit van de fysiotherapie.
• Om te beginnen is het de moeite waard een gesprek aan te gaan met uw behandelend fysiotherapeut of contact op te nemen met onze balie/receptioniste medewerker. Als u zich daar zekerder bij voelt, kunt u een bekende uit uw familie- of vriendenkring vragen hierbij aanwezig te zijn.
• Wij streven ernaar dit gesprek zo spoedig mogelijk, liefst meteen bij melding van de klacht te laten plaatsvinden.
• Onze doelstelling is de klacht goed helder te krijgen en samen met u tot een oplossing te komen naar ieders tevredenheid. Mogelijk is hiervoor een vervolggesprek noodzakelijk.

• Via het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) is het ook mogelijk een bemiddelingsgesprek aan te vragen. Wat als u er samen met uw fysiotherapeut of een andere medewerker niet uit komt?

– Levert een gesprek of een bemiddelingsgesprek niet het gewenste resultaat op, dan kunt u gebruik maken van een klachtenprocedure Fysiotherapie Ter Apel neemt deel aan de klachtenregeling van het KNGF.
– Er zijn drie instanties waar u met uw klacht terecht kunt:
• De Klachtencommissie van het KNGF
• De Commissie van Toezicht van het KNGF
• Het Regionaal Tuchtcollege van de overheid
Meer informatie:
Mocht u meer willen weten over de mogelijkheden van een bemiddelingsgesprek? Of heeft u vragen over hoe en bij welke instantie een klacht het beste kan worden ingediend? Neem dan contact op met een van de onderstaande organisaties:
• Ledenadvies KNGF Postbus 248, 3800 AE Amersfoort, tel: 4672929
• Landelijk Informatiepunt voor patiënten, Postbus 9101, 3506 GC Utrecht,
tel 030-2661661
• U kunt uiteraard van dit formulier een kopie ontvangen, ook is deze informatie op de internetsite www.fysiotherapieterapel te vinden.

Privacyreglement

Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren een registratie bij van uw medische en persoonlijke gegevens. Op deze registratie is de wet op de Persoonsgegevens van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de cliënt. Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd.

REGLEMENT
• Behalve de fysiotherapeut die u behandelt, heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers, andere fysiotherapeuten in de praktijk, eventuele stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.

• U heeft het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd, kunt u de behandelende fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen.

• Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen.

• Teneinde de fysiotherapie verder te kunnen ontwikkelen en op een hoog peil te houden moet er wetenschappelijk onderzoek worden verricht. Daarvoor is het ondermeer noodzakelijk dat er statistieken worden opgesteld. Als uw gegevens daarvoor worden gebruikt, zullen deze, om uw privacy te waarborgen, niet tot u persoonlijk herleidbaar zijn (anoniem).

• Als u er bezwaar tegen heeft dat uw gegevens voor (anoniem) wetenschappelijk onderzoek worden gebruikt, kunt u dat mededelen aan uw fysiotherapeut.

• Wanneer het voor het onderzoek van belang is dat gegevens wel tot u persoonlijk herleidbaar zijn, zullen deze pas worden verstrekt (aan de onderzoeker) wanneer u daarvoor schriftelijke toestemming heeft verleend.

• Gegevens van cliënten worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.

• Nadat de cliënt behandeld is, worden de gegevens 15 jaar zodanig gearchiveerd dat alleen een beperkte groep mensen deze gegevens in kan zien.

• Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.

Huisregels

Omdat er in de praktijk altijd meerdere cliënten tegelijk aanwezig zijn, zijn er door de praktijk huisregels opgezet om ongelukken, incidenten en verwarring te voorkomen. Met als doel om voor zowel de cliënten, bezoekers als de medewerkers een veilige en prettige omgeving te creëren en houden

• Cliënten gedragen zich volgens de algemeen geldende (fatsoens-)normen en waarden.

• De praktijk behoudt zich het recht voor om personen die aanstootgevend gedrag vertonen te verwijderen uit het pand.

• In de praktijk is het goed gebruik dat minder valide cliënten met voorrang een zitplaats krijgen.

• De praktijk is niet aansprakelijk voor diefstal van eigendommen van cliënten.

• Wilt u uw fiets of auto zodanig parkeren dat iedereen ongestoord zijn weg kan vervolgen .

• De sportzaal dient gebruikt te worden met sportschoenen.

• Lectuur in de wachtruimte is eigendom van de praktijk en mag niet meegenomen worden.

• Ingeval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (brandweer, politie) op te volgen.

Bejegening

Omdat er in de praktijk altijd meerdere cliënten tegelijk aanwezig zijn, zijn er door de praktijk huisregels opgezet om ongelukken, incidenten en verwarring te voorkomen. Met als doel om voor zowel de cliënten, bezoekers als de medewerkers een veilige en prettige omgeving te creëren en houden

• Cliënten gedragen zich volgens de algemeen geldende (fatsoens-)normen en waarden.

• De praktijk behoudt zich het recht voor om personen die aanstootgevend gedrag vertonen te verwijderen uit het pand.

• In de praktijk is het goed gebruik dat minder valide cliënten met voorrang een zitplaats krijgen.

• De praktijk is niet aansprakelijk voor diefstal van eigendommen van cliënten.

• Wilt u uw fiets of auto zodanig parkeren dat iedereen ongestoord zijn weg kan vervolgen .

• De sportzaal dient gebruikt te worden met sportschoenen. Indien niet mogelijk is, zijn er plastic hoezen te gebruiken.

• Lectuur in de wachtruimte is eigendom van de praktijk en mag niet meegenomen worden.

• Ingeval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (brandweer, politie) op te volgen.